कार्यकारी निदेशक सरकारी व स्वतंत्र निदेशक

सरकारी निदेशक
  
श्री सरस्वती प्रसाद, भा.प्र.से,
अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय
  
सुश्री उर्विल्ला खाती, आई.आर.एफ.एस,
संयुक्त सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय

श्री सुनील गुप्ता,
स्वतंत्र निदेशक, आर आई एन एल

श्री एस. के. श्रीवास्तव,
स्वतंत्र निदेशक, आर आई एन एल

श्री एस. के. मिश्र,
स्वतंत्र निदेशक, आरआईएनएल

श्री के. एम. पद्मनाभन,
स्वतंत्र निदेशक, आरआईएनएल